Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť: PROFI one, spol. s r.o, so sídlom: Pluhová 66, 831 03 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63868/B
IČO: 45 449 279
IČ DPH: SK2022997592
DIČ: 2022997592
Sme platcovia DPH
Číslo účtu: SK28 0900 0000 0050 4231 9362
SWIFT: GIBASKBX
Zastúpená: Ing. Roman Hubač, konateľ
Kontaktná osoba: Ing. Roman Hubač, konateľ
Tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby: 0903722831, info@osbdoska.eu
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, osobne alebo telefonicky.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. 
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijímať objednávky v prípade očividnej chyby ceny, opisu alebo obrazu tovaru predstaveného na internetovej stránke alebo v katalógu. O anulovaní objednávky z dôvodu očividnej chyby bude klient informovaný telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej na adresu, ktorú klient uviedol na účely kontaktu s ním.

 

3. Ceny

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je väčšinou viditeľná priamo v objednávke, resp. cenu vypočíta predajca a túto cenu oznámi kupujúcemu pred zrealizovaním objednávky. V cene dopravy je zahrnuté aj balné (neplatí pre výrobky Bramac).

 

4. Platby

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci  prevodom na účet predávajúceho  na základe zálohovej faktúry alebo v hotovosti na predajni. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
c) platbou na Slovenskej pošte,

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu formou e-mailu po doručení tovaru.

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 20 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
5.4.Pred dodaním tovaru kontaktujeme zákazníka telefonicky deň vopred.

 

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie (podľa možností, ktoré sa líšia podľa druhu tovaru) z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou,
b) doprava výrobcom tovaru
c) doprava zmluvným partnerom predajcu.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 

7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
7.6 Odstúpenie od vybavenej objednávky nie je možné pre fasádne omietky, ktorých farebný odtieň bol namiešaný podľa požiadavky kupujúceho.

7.7 Vyššie uvedené ustanovenie neplatia pre právnické osoby. Odstúpenie kupujúceho - právnickej osoby je možné len základe vzájomnej dohody s predávajúcim.

 

8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov okrem tovarov, ktorých vlastnosti takúto záruku neumožňujú ( stavebné spojivá, omietky, betóny a pod.) a táto informácie je uvedená na obale výrobku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho
8.6 SŤAŽNOSTI A PODNETY SPOTREBITEĽOV :
8.6.1. Sťažnosti a podnety je potrebné zaslať e-mailom na našu adresu info@osbdoska.eu , alebo písomne na adresu nášho sídla uvedenej vyššie.
8.6.2. Doručené sťažnosti a podnety sa snažíme riešiť okamžite, pri veľmi komplikovaných prípadoch je maximálne lehota na vyriešenie 30 dní.

 

9. Alternatívne riešenie sporu

9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh") subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
9.2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý si sám vyberie zo zoznamu uvedeného na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk.

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Internetové stavebniny sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ). Podrobnosti upravuje ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII PROFI one spol. s r.o., ktorá obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.
10.2 Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu:, telefón a e-mail za účelom realizácie objednávky. Spracúvanie osobných je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Podľa Zákona o DPH spracúvame tieto osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vytvorenie faktúry: meno, priezvisko, adresa a pre potreby doručenia tovaru a príslušných dokumentov je potrebný telefonický a e-mailový kontakt. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
10.3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané vlastnými zamestnancami predávajúceho a jeho zmluvnými partnermi, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia: poskytovateľ softvéru, subjekty pripravujúce, zaisťujúce a poskytujúce marketing, prepravcovia tovaru, správca e-shopu, daňový poradcovia, audítori, advokáti, spracovatelia účtovníctva, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
10.4. Doba uchovávania osobných údajov je podľa Zákona o DPH 10 rokov
10.5. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
10.6. Pri kúpení tovaru v našom e-shope je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, bez poskytnutia osobných údajov (meno, adresa ,tel. číslo) nie je možné doručenie tovaru ale je možný osobný odber v našom sklade na základe dokladu z fiskálnej pokladne.

10.7. Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics, heureka, ...Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie," ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

 

11. Záverečné informácie

11.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán")
11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

V Bratislave 7.11.2022

Ing. Roman Hubač. konateľ

Späť do obchodu