Skladovanie OSB dosiek

  Ochrana proti vlhkosti

 

Pri skladovaní dosiek EGGER OSB a EGGER DHF vykonajte príslušné opatrenia, aby ste zaistili, že materiál nebude priamo vystavený poveternostným vplyvom a nadmernej vlhkosti, pôsobeniu dažďa a snehu. Odporúčame skladovanie v suchých a dobre vetraných priestoroch s relatívnou vlhkosťou 40 – 75 %. Vonkajšie skladovanie alebo uloženie dosiek pod prístrešky bez zakrytia ochranným materiálom proti vlhkosti a poveternosti nie je dostatočné. Dosky by mali byť pred zabudovaním a montážou 48 hodín aklimatizované, aby sa ich vlhkosť pri inštalácii prispôsobila vlhkosti na stavbe a očakávanej počas ich životnosti.

Je potrebné dodržiavať a rešpektovať nasledujúce pravidlá skladovania:

  

Skladovanie vnútri budovy / vertikálne stohovanie na zemi

Pakety dosiek uložte na ležato vo vnútornom priestore na stabilnú a rovnú plochu. Pri skladovaní paketov dosiek nad sebou, položte pod každý paket podložky-preklady rovnakej výšky, čo uľahčí manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom. Odporúčame drevené podložky so štvorcovým prierezom minimálne 80 x 80 mm. Dĺžka podložiek musí zodpovedať šírke paketu dosiek.

Všetky podložky vždy umiestnite vo zvislej línii pod sebou (obrázok 1).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (obr. 1)

 

Nikdy neumiestňujte a nemiešajte pakety OSB dosiek rôznych formátov do rovnakého stohu. Vyvarujte sa tomu, aby OSB dosky v stohu rovnakého formátu vyčnievali (obr. 2).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (obr. 2)

 Najvzdialenejšie - vonkajšie podložky rozmiestnite vo vzdialenosti maximálne 250 mm od kraja na užšej strane každého paketu. Medziľahlé podložky rozmiestnite rovnomerne, aby ste zabránili nadmernému prehýbaniu dosiek. Pre OSB dosky s dĺžkou

2 500mm použite ideálne 4 podložky (obr. 3), zatiaľ čo pre dlhšie formáty (2 650/2 800/3 000/5 000 mm) 5 alebo 6 podložiek.

 

 

                                                                                                                                    (obr. 3)

 

Vytváranie stohov dosiek

 

Pakety dosiek EGGER OSB a EGGER DHF skladujte na ležato v stohoch, na suchých, rovných a stabilných podkladoch, a to v uzavretých budovách bez nadmernej vlhkosti a za bežných klimatických podmienok. Skladovacie priestory by nemali vykazovať veľké kolísanie vlhkosti a teploty. Z dôvodu ochrany hrán zaistite medzi susednými stohmi bezpečnú medzeru so šírkou

minimálne 10 cm. V zásade platí nasledujúci predpis pre stohovanie a bezpečnosť. Maximálna výška stohu: 6-násobok šírky stohu (~ 7,5 m), čo znamená:

  • Max. stohovanie 6 paliet → pri doskách vo veľkých formátoch (2 500/2 650/2 800/3 000/5 000 x 1 250 mm)
  • Maximálne stohovanie 3 paliet → pri doskách v pero drážke (2 500 x 675 mm / 2 800 x 600 mm / 2 400 x 600 mm). Treba tiež zohľadniť skladovaciu výšku budovy.

 

Skladovanie vo vnútri budovy / horizontálne skladovanie na regáloch

 

Pri skladovaní paketov dosiek EGGER OSB alebo EGGER DHF alebo jednotlivých dosiek na kovovom stojanovom regáli skontrolujte, či je stojanový regál pevne ukotvený k podlahe a dostatočne pevný, aby uniesol množstvo voľne stohovaných dosiek (alebo paketov). Dodržujte nasledujúcu maximálnu osovú vzdialenosť medzi oceľovými nosnými podperami, aby ste zabránili nadmernému prehýbaniu dosiek (obr. 4):

  • Max. 670 mm → pre dosky s hrúbkou ≤ 10 mm
  • Max. 1 000 mm → pre dosky s hrúbkou ≥ 11 mm

 

                                                                                                           (obr. 4)

Pokiaľ konštrukcia stojanového regálu neumožňuje nastavenie rozponu oceľových podpier na maximálnu rozteč uvedenú vyššie, vystužte podpery regálu pevným podkladom (silnou preglejkou, oceľovou mriežkou atď.), aby zaťaženie stohovaného produktu bolo prenášané k ramenám konzol cez pevný podklad, a to bez ohľadu na vzdialenosť podpier .

 

 

 

Skladovanie vo vnútri budovy / krátkodobé uloženie dosiek zvisle pri stene

 

Vertikálne skladovanie OSB dosiek opretých o stenu je povolené len v prípade skladovania niekoľkých kusov a iba na veľmi krátku dobu (výnimočné dočasné uloženie). V prípade dlhodobého skladovania je vždy vhodnejšie horizontálne uloženie dosiek. Dosky však nie je vhodné skladovať priamo na zemi/na podlahe. Namiesto toho uložte OSB dosky na nosný rám alebo alternatívne na 3-4 drevené podložky-preklady, ako je uvedené nižšie (obr. 5):

 

    

                                                                                                                                                                                                                                      (obr. 5)

Vertikálne skladovanie vyžaduje, aby sa jednotlivé OSB dosky opierali dlhým okrajom o stenu v uhle minimálne 100. Skladovanie dosiek na šírku (vo zvislej polohe, ako je znázornené na obr. 6), je prísne zakázané.

 

 

 

                                                                       (obr. 6)

 

 U dosiek s perom a drážkou (EGGER OSB a EGGER DHF) smú byť dosky postavené iba na stranu drážky, aby nedošlo k poškodeniu profilu pera.

Skladovanie strešných dosiek EGGER Roofing Board a EGGER Ergo Board vo zvislej polohe s opretím o stenu nie je povolené.

 

Vonkajšie skladovanie na stavenisku

 

Doba vonkajšieho skladovania dosiek musí byť čo najkratšia. Odporúčame, aby boli dosky, pokiaľ možno, prenesené a uložené dovnútra budovy ihneď po ich doručení na stavenisko. Pokiaľ nemôžete zabrániť vonkajšiemu skladovaniu dosiek, prijmite doplnkové opatrenia na ochranu proti vlhkosti a poveternostným vplyvom.

Dosky vždy skladujte na drevených paletách alebo na dištančných podložkách (prekladoch) dostatočnej výšky, aby ste zabránili priamemu kontaktu so zemou, dažďovou vodou, snehom alebo vegetáciou. Po vyložení dosiek na rovný podklad ihneď starostlivo odstráňte kovové či plastové pásiky z paketu, aby ste uvoľnili napätie a umožnili rýchle vyrovnanie vlhkosti dosiek v súlade s okolitým prostredím.

Dosky vždy chráňte pred vlhkosťou a náhlym dažďom (snehom) voľným a dostatočným zakrytím paketu dosiek hydroizolačnou plachtou alebo plastovou fóliou. Kryciu plachtu riadne upevnite na hornej časti stohu, ale zo strany a zospodu ponechajte priestor, aby bola zaistená dobrá cirkulácia vzduchu, ako je uvedené na obrázku (obr. 7). Zaistite, aby bola krycia plachta pevne zaistená proti vetru.

 

 

 

                                                                                                                                                                                (obr. 7)

 

Nikdy nebaľte paket OSB dosiek do pružnej (zmršťovacej) fólie, pretože by to mohlo spôsobiť napučanie okrajov dosiek.

Späť do obchodu