Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Internetové stavebniny sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ). Podrobnosti upravuje ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII PROFI one spol. s r.o., ktorá obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.
Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu:, telefón a e-mail za účelom realizácie objednávky. Spracúvanie osobných je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Podľa Zákona o DPH spracúvame tieto osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vytvorenie faktúry: meno, priezvisko, adresa a pre potreby doručenia tovaru a príslušných dokumentov je potrebný telefonický a e-mailový kontakt. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané vlastnými zamestnancami predávajúceho a jeho zmluvnými partnermi, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia: poskytovateľ softvéru, subjekty pripravujúce, zaisťujúce a poskytujúce marketing, prepravcovia tovaru, správca e-shopu, daňový poradcovia, audítori, advokáti, spracovatelia účtovníctva, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
Doba uchovávania osobných údajov je podľa Zákona o DPH 10 rokov
Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Pri kúpení tovaru v našom e-shope je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, bez poskytnutia osobných údajov (meno, adresa ,tel. číslo) nie je možné doručenie tovaru ale je možný osobný odber v našom sklade na základe dokladu z fiskálnej pokladne.

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

Účely spracúvania osobných údajov: personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics, heureka, ...Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie," ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Späť do obchodu